mondi V.I.P. Tage

03. – 04.06.2016 – mondi V.I.P. Tage Hamburg, Präsentation, Werksbesichtigung Pohl + Co Hansa Terminal

Foto ID 16060301 Kempinski Atlantic Hotel

Foto ID 16060301 Kempinski Atlantic Hotel

Foto ID 16060302 Mondi V.I.P. Tage

Foto ID 16060302 Mondi V.I.P. Tage

Foto ID 16060306 Mondi V.I.P. Tage

Foto ID 16060306 Mondi V.I.P. Tage

Foto ID 16060304 Mondi V.I.P. Tage

Foto ID 16060304 Mondi V.I.P. Tage

Foto ID 16060303 Mondi V.I.P. Tage

Foto ID 16060303 Mondi V.I.P. Tage

Foto ID 16060307 Michael Rogowski

Foto ID 16060307 Michael Rogowski

Foto ID 16060308 Speicherstadt Hamburg

Foto ID 16060308 Speicherstadt Hamburg

Foto ID 16060309 Werksbesichtigung Pohl + Co

Foto ID 16060309 Werksbesichtigung Pohl + Co

Foto ID 16060312 Pohl + Co Hansa Terminal

Foto ID 16060312 Pohl + Co Hansa Terminal

Foto ID 16060313 Pohl + Co Hansa Terminal

Foto ID 16060313 Pohl + Co Hansa Terminal

Foto ID 16060314 Hansa Terminal

Foto ID 16060314 Hansa Terminal

Foto ID 16060311 Pohl + Co Hansa Terminal

Foto ID 16060311 Pohl + Co Hansa Terminal

Foto ID 16060315 Containerschiff

Foto ID 16060315 Containerschiff

Foto ID 16060316 Containerschiff

Foto ID 16060316 Containerschiff

Foto ID 16060317 Containerschiff

Foto ID 16060317 Containerschiff

Foto ID 16060318 Pohl + Co Hansa Terminal

Foto ID 16060318 Pohl + Co Hansa Terminal

Foto ID 16060319 Barkassenfahrt

Foto ID 16060319 Barkassenfahrt

Foto ID 16060320 Elbphilharmonie

Foto ID 16060320 Elbphilharmonie

mondi V.I.P. TageTP